امور مهاجرت تحصیلی و سرمایه گذاری ( از طریق همکاران )

مهاجرت از ایران با اهداف تحصیل و سرمایه گذاری یکی از مواردی است که نیازمند مشاوره حقوقی دقیق است. مهاجرت شتابزده و بدون تامل و آگاهی از تمامی جوانب آن می تواند موجب ورود خسارات بعضاً غیر قابل جبران مالی و روانی گردد. در امور مهاجرت آگاهی وکیل از آخرین تحولات قانونی کشور مقصد در اخذ پذیرش و یا اقامت قانونی بسیار موثر است. خدمات حقوقی حوزه مهاجرت از طریق همکاران متخصص انجام می پذیرد.

در صورت تمایل به اخذ مشاوره در امور مهاجرت تحصیلی و سرمایه گذاری یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.