مشاوره حقوقی در زمینه قرارداد ها

قرارداد زیربنای ایجاد تعهد برای اشخاص حقیقی و حقوقی است. تنظیم صحیح قرارداد با در نظر داشتن همه جزئیات و احتمالات موثر بر منافع طرفین نیازمند تخصص حقوقی است. تنظیم شتاب زده و بدون لحاظ داشتن ظرائف و جزئیات و بدون پیش بینی احتمالات حقوقی آینده می تواند خسارات قابل توجهی را متوجه طرفین سازد. از این رو تنظیم قرارداد در ابتدای امر از سوی متخصص حقوقی قویاً توصیه می شود.

برای تنظیم یک قرارداد و یا اخذ مشاوره حقوقی یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.