مشاوره حقوقی قبل از ازدواج ، طلاق ، حضانت ، نفقه ، مهریه ، اجرت المثل زندگی مشترک

ازدواج و طلاق از مهمترین تصمیمات زندگی فردی است که آثار حقوقی  مهمی بر زندگی افراد دارد. موضوعاتی مانند: نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ـ شروط ضمن عقد نکاح ـ ازدواج مجدد  ـ جهيزيه ـ مهريه – نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت ـ تمکين و نشوزـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن – حضانت و ملاقات طفل – نسب – رشد، حجر و رفع آن ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان – نفقه اقارب – امور راجع به غايب مفقود الاثرـ سرپرستي کودکان بي سرپرست – اهداي جنين – تغيير جنسيت در صلاحيت دادگاه خانواده است.  بدون تردید اخذ مشاوره حقوقی در ابتدای امر می تواند به اخذ تصمیم آگاهانه یاری رساند.

در صورت تمایل به اخذ مشاوره حقوقی در خصوص یکی از امورات مذکور یکی از گزینه های پایین را انتخاب فرمایید.