انحصار وراثت – تحریر و تقسیم ماترک – امور مهجورین

امور حسبی ناظر بر آن دسته از احوال شخصیه است که ماهیت ترافعی ندارد. اموری مانند قیمومت محجورین، تعیین وراث ( انحصار وراثت) تعیین تکلیف در خصوص ماترک (  تحریر و تقسسیم ترکه) نحوه تقسیم ارث هم وطنان زرتشتی کلیمی و مسیحی از حمله امورات مرتبط با امور حسبی می باشند.

جهت اخذ مشاوره حقوقی در خصوص موارد مذکور یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.