ما را دنبال کنید:

سوالات متداول

خانه سوالات متداول

سوالات ملکی

آیا موجر میتواند پس از انقضای مدت اجاره مستاجر خود را ملزم به تخلیه مورد اجاره کند؟

بله، میتواند با درخواست تخلیه به شورای حل اختلاف و سپردن ودیعه مستاجر به صندوق دولت ظرف مدت یک هفته ملک خود را تخلیه کند.

آیا دادگاه میتواند افراد را به بیشتر یا کمتر از وجه التزام تعیین شده در قرارداد محکوم نماید؟

خیر، دادگاه نمیتواند افراد را به کمتر یا بیشتر وجه التزامی که در قرارداد مشخص شده است محکوم کند.

اگر بعد از قبض ثمن مبیع مستحق الغیر در اید چه کسی ضامن است؟

به استناد ماده ٣٩٠و ٣٩١ قانون مدنی بایع ضامن درک مبیع است می بایست ثمن را مسترد دارد در صورت جهل مشتری به فساد بایع میبایست از عهده غرامات و خسارات وارده نیز براید.

اگر کسی ملک غیر تجاری را اجاره دهد و سرقفلی بگیرد، تکلیف چیست؟

اگر در اجاره نامه تصریح شده باشد که محل غیر تجاری برای کسب و تجارت اجاره داده می شود و آنچه از مستاجر دریافت شده (سرقفلی) است، این اجاره باطل و وجه پرداختی قابل استرداد خواهد بود. زیرا به موجب تبصره ماده ۱۰ قانون موجر و مستاجر (مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در رابطه استیجاری ممنوع است).

اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره فوت کند، از لحاظ قانون وضعیت ملک یا مورد اجاره چه میشود؟

به استناد ماده ۴۹۷ قانون مدنی، عقد اجاره به واسطه فوت موجر باطل نمیشود. لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل میشود.

آیا می توان منافع ملک و حق سر قفلی را نیز در جهت استیفای دین توقیف نمود؟

بله، سر قفلی ممکن است متعلق به مالک ملک باشد یا دیگری و این قبیل منافع که مالک آنها را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار مینماید معمولا به املاکی تعلق دارد که حالت تجاری را دارا می باشند.